Barn & ungdomspolicy för Karateklubb Ogawa

 

Bestämmelser:

  • Alla förbund och föreningar med barn & ungdomsidrott skall ha en föreningspolicy som man efterföljer och reviderar årligen. I policyn skall det framgå hur man kommunicerar den med barn, ungdomar och deras föräldrar.
  • Alla föreningar har enligt lag skyldighet att kräva in brottsregisterutdrag från arvoderade ledare som bedriver barn- & ungdomsverksamhet enligt landskapslag Nr 89. (gäller nyanställda från 1.1.2012)
  • Alla föreningar med barn & ungdomsverksamhet skall ha minst en namngiven barn & ungdomsansvarig.
  • Det skall finnas minst en utbildad ledare per grupp. Med ledare avses en ledare med en allmän grundutbildning inom barn & ungdomsidrott eller grundutbildning för barn & unga inom sin egen idrott.

 

Karateklubb Ogawa


 

Karateklubb Ogawa r.f är en förening som har både barn, ungdoms & vuxenträningar både i enskilda grupper och blandat.

Karateklubb Ogawas barn & ungdomspolicy har skapats den 12.9.2012 och är tagen i bruk den 1.1.2013.


Den kommer årligen att revideras av styrelsen och presenteras i samband med höstmötet.
Policyn kommer att efterföljas av alla som arbetar med barn & ungdomsverksamhet i vår förening.

    Alla nya ledare, medlemmar och föräldrar kan via hemsidan (www.karateklubbogawa.ax) ta del av information om vad som gäller i vår förening.
Informationen är även väl synligt anslagen i dojon.

Vår barn & ungdomsansvarige heter Tiina Strauss-Dahl.

Karateklubben begär in brottsregisterutdrag på alla tränare som är myndiga.

Nya ledare utan utbildning ska under sin första termin/sitt första år som ledare delta i en grundutbildning för barn- och ungdomsledare eller motsvarande, eller så snart en sådan ordnas

Barnidrott för barn upp till och med 12 år inom Karateklubb Ogawa:

   

I karateklubb Ogawa strävar vi till att vara minst två tränare per träningstillfälle.
Och vi strävar till att minst en av dem är vuxen.
Inom karaten tränar man individuellt utifrån sina egna förutsättningar och målsättningar men i blandad grupp av tjejer och killar.

Vi har ingen närvaroplikt, så vill man syssla med flera idrotter som krockar på samma dag gör det inget om man vill delta i de andra idrotterna.
8-12 åringarna bereds 2 träningstillfällen i veckan av oss.

   

Vi inom karateklubben anser det viktigt att alla ska känna att de får en bra träning oavsett nivå.


All barnträning sker på Åland.


Vid eventuella resor inom eller utanför Åland vill vi resa säkert och följer då naturligtvis alla trafikregler med antal personer i bilen och hastighetsbegränsningar. Givetvis använder alla bilbältet.

Ungdomsidrott för barn mellan 13-18 år inom Karateklubb Ogawa:

Kumlingeläger 2012

 

I karateklubb Ogawa tränar vuxna och ungdomar tillsammans, ledda av en tränare per träningstillfälle.


Inom karaten tränar man individuellt, utifrån sina egna förutsättningar och målsättningar men i blandad grupp av tjejer och killar. Vi har ingen närvaroplikt, så vill man syssla med flera idrotter som krockar på samma dag gör det inget om man vill delta i de andra idrotterna.


Då föreningen har ledar- och ekonomiska resurser håller vi även träningsläger på hemmaplan, vi deltar också i träningsläger utanför Åland.

Vid träningsläger utanför Åland har vi dock en rekommenderad minimiålder på 12 år. Information skickas alltid ut i god tid gällande viktiga saker som berör träningslägret.

En lista med kontaktuppgifter till föräldrar finns alltid med då vi åker på läger.

Karate som `do` (sätt att leva):

 

 

Uteträning i Lumparland för avancerade 2012

 

”Genom att träna Karate vill vi utvecklas såväl fysiskt som mentalt.

Det viktiga här i livet för alla människor är att kunna leva lyckligt.

Vi som tränar Karate har valt denna väg för att nå målet.

Karate skall tränas för att få både god hälsa och tillfredsställelse med livet”.

Mål och handlingsplan för 2016 och 2017:

Under höstterminen 2016 samt vårterminen 2017 kommer styrelse och ledare inom Karateklubb Ogawa att fortsätta implementeringen av åtgärdsplanen som beskriver hur barn och ungdomsverksamheten skall utvecklas.

Fokus har lagts på följande tre punkter:
-    Träningsinnehåll
-    Ledarspår
-    Gradering

Träningsinnehåll

Karateklubb Ogawas standardiserade träningskompendium för juniorer kommer att utgöra grundstommen i träningsinnehållet. I en träningsdagbok kommer träningarna att dokumenteras för att säkerställa innehållet i träningarna.
Under höstterminen kommer en ny ungdomsgrupp att starta som riktas till barn över 10 år. Under dessa träningar som är ett komplement till ovanstående läggs fokus på friare träning, bland annat avancerade katas (form) och mera kumite (fight) träning.

Ledarspår

Genom ett så kallat ”mentorskap” skall ungdomarna i Karateklubb Ogawa ges möjlighet till ett stegvist avancemang som hjälptränare för juniorgrupper. Vuxna tränare inom klubben kommer att fungera som mentorer i syfte att bistå med kunskap och handledning för att nya unga tränare skall få god insikt i träningsinnehåll och -upplägg.
Gradering     

Graderingstillfällen hålls under vårterminerna. Graderingarna är ett sätt att motivera och sporra samt en bekräftelse på kunskap och den personliga utvecklingen inom karaten. Alla graderingar är individuella prestationer och följer Karateklubb Ogawas tränings- och graderingsprogram för barn.

Nya ledare samt ledare som saknar utbildning deltar i utbildningen ”plattformen” som ordnas av Ålands idrott.

Genom att kvalitetssäkra träningarna med hjälp av uppgjorda planeringar, både vecko- och årsvisa samt med graderingsplaner och med program för uppvärmning och slutgymnastik vill Karateklubb Ogawa att barn och ungdomar samt tränare ska känna det givande och utvecklande att delta i träningarna. För att säkerställa att alla tekniker tränas inför de olika bältesgraderna utvecklas och revideras de uppgjorda planeringarna om behov föreligger.

Under höstterminens träningar kommer ett tryckt dokument med information om Barn och Ungdomspolicyn att delas ut till medlemmar, såväl barn, ungdomar samt vuxna och föräldrar. 

Tränare/ledare i Karateklubb Ogawa skall alltid uppträda föredömligt på såväl träningar och läger men även utanför klubben och speciellt då de representerar klubben. Ytterligare information finns på hemsidan (www.karateklubbogawa.ax) under rubriken; ”Om klubben/drogpolicy”.

Policy gällande tobak/ alkohol/ narkotika/ doping finns på hemsidan (www.karateklubbogawa.ax) under rubriken; ”Om klubben/drogpolicy”.

Vid misstanke om brott mot barn och ungdomspolicyn som påverkar verksamheten diskuteras alltid saken enskilt med den berörde. Om det är frågan om grov överträdelse kan person avstängas under en period som styrelsen bestämmer.